Νέα

Θερμομόνωση

θερμομόνωση

Το κούφωμα πρέπει να εμποδίζει ή τουλάχιστον να μειώνει τη μετάδοση της θερμοκρασίας από τον εσωτερικό χώρο στον εξωτερικό και αντιθέτως. Εξαρτάται από τα υλικά κατασκευής του κουφώματος, από την κράτηση αέρα και από τον τύπο του τζαμιού. Τα παραπάνω εξηγούν το φαινόμενο της θερμομόνωσης. Προτού παρουσιαστεί τι σημαίνει θερ- μομόνωση και ειδικότερα στα κουφώματα του αλουμινίου παρατίθενται σύντομα τα βασικά στοιχεία της θερμότητας και της θερμοκρασίας.

Θερμότητα – Θερμοκρασία

Η θερμότητα είναι «η ενέργεια που προκαλεί η κίνηση των ατόμων και των μορίων» που αποτελούν κάποιο σώμα. Η αύξηση της ενέργειας, κατ’ επέκταση της κίνησης, προκαλεί θέρμανση ενώ η μείωση την ψύχρανση. Η θερμική κατάσταση κάποιου σώματος και η καταγραφή της ονομάζεται θερμοκρασία.

Θερμοδιακοπή

Με τον όρο αυτό εννοούμε την διακοπή της μεταφοράς της θερμότητας (θερμογέφυρα) που επιτυγχάνεται με τον διαχωρισμό των προφίλ σε 2 μέρη και την ενδιάμεση προσθήκη μονωτικών υλικών (πολυαμίδιο) που απομονώνουν την εσωτερική από την εξωτερική επιφάνεια του. Έτσι μειώνεται η μεταφορά της θερμότητας (ή ψύξης) που περνά από το εξωτερικό στο εσωτερικό περιβάλλον. Σήμερα το σύνολο των θερμομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη λύση για να επιτύ- χουν τη θερμομόνωση. Το πολυαμίδιο που χρησιμοποιείται ως το κυρίαρχο υλικό έχει υψηλές επιδόσεις σε ότι αφορά στη μηχανική αντοχή, στις χημικές επεξεργασίες και στη θερμική μόνωση. Προσφέρει δυνατότητα βαφής ενώ η δια- στολή του είναι όμοια με αυτή του αλουμινίου. Η κλίμακα βάση της οποίας μετράται η θερμομόνωση είναι η 4108 και ο συντελεστής U. Ο συντελεστής θερμοπερατό- τητας χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τη ροή της θερμότητας μέσω ενός υλικού ή δομικού στοιχείου. Για τα υλικά ο συντελεστής ορίζεται ως η ποσότητα θερμότητας που περνά κάθε ώρα μέσα από 1 τετραγωνικό μέτρο στοιχείου κατασκευής όταν η διαφορά θερμοκρασίας του ακίνητου αέρα που εφάπτεται στις 2 επιφάνειες του στοι- χείου διατηρείται σταθερή και ίση προς 1ο C.

Το κυρίαρχο συμπέρασμα είναι ότι όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του συντελεστή τόσο πιο ισχυρό μονωτικά είναι το στοιχείο. Ανάλογα με τη τιμή που έχει ο συντελεστής κατατάσσεται σε κατηγορία με βάση προδιαγραφές (GRUPPE). Να ληφθεί υπόψη πως οι πιθανές τιμές των συντελεστών δε συγκρίνονται με βάση την απόστασή τους σε απόλυτα νούμερα (πχ συντελεστής 2.1 με συντελεστή 3). Στην πραγματικότητα λόγω του υπολογισμού του συντελεστή (λογα- ριθμική προσέγγιση) η διαφορά μόνωσης κάποιου κουφώματος με συντελεστή 2.1 συγκριτικά με αυτό που έχει 3 είναι πολύ μεγάλη.

Σημαντικό μέρος της βέλτιστης ενεργειακής κατασκευής και διαχείρισης ενός κτιρίου είναι η τεχνολογία και η ποιότη- τα κατασκευής των κουφωμάτων του, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της μόνωσής του.

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης πρωτοποριακών και καινοτόμων συστημάτων αλουμινίου, παρουσιάζει τα Υβριδικά Συστήματα Αλουμινίου. Τα Υβριδικά Συστήματα Αλουμινίου – ένας συνδυασμός Profil Αλουμινίου και ειδικού Profil Πολυαμιδίου – είναι απο- κλειστικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με σκοπό την αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια την σημαντική συμβολή τους στην ουσιαστική προστασία του Περιβάλλοντος. Η χρήση τους συμβάλλει στη δραστική μείωση του συνολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μέσω του κουφώ- ματος με κύρια αποτελέσματα την μειωμένη ανάγκη λειτουργίας συστημάτων -θέρμανσης ή ψύξης- και την εξοικονό- μηση οικονομικών πόρων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Οι Σειρές EUROPA 3500, 5500, 6000, 990, 999 & 10000, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία των Υβριδικών Συστη- μάτων, καλύπτουν το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης των κατοικιών “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

Τα θερμομονωτικά συστήματα EUROPA διασφαλίζουν υπό προδιαγραφές την ενεργειακή θωράκιση ενός κτιρίου με αποτέλεσμα:

  • την δραστική μείωση της εκπομπής ρύπων του κτιρίου μέσω της σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής του απο- δοτικότητας (μείωση του συνολικού συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μέσω του κουφώματος και συνεπακόλουθη μειωμένη ανάγκη λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης)
  • την εξοικονόμηση σημαντικών, όχι μόνο ενεργειακών αλλά και οικονομικών, πόρων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου, από τη δραστική μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.

Το ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας θα σας πληροφορήσει έγκυρα και με υπευθυνότητα για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή των θερμομονωτικών κουφωμάτων EUROPA στις συγκεκριμένες κτιριακές εφαρμογές που σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, το δίκτυο εμπόρων και κατασκευαστών που χρησιμοποιούν Συστήματα Αλουμινίου EUROPA είναι πάντα στο πλευρό σας για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε την ιδανική λύση για κάθε ανάγκη σας!