Νέα

Οδηγίες καθαρισμού & συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου

οδηγίες καθαρισμού

Τα κουφώματα αλουμινίου δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, ο καθαρισμός κρίνεται αναγκαίος όταν οι επι- καθήσεις σκόνης ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια των κουφωμάτων και θα πρέπει να γίνεται με νερό και προϊόντα καθαρισμού που έχουν pH μεταξύ 5,5 και 8.

Για να διασφαλίσετε διαχρονικά την καλή ποιότητα των κουφωμάτων που έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει ο κατα- σκευαστής, θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να συντηρείτε τα εξής μέρη:

  • Μηχανισμούς – μεντεσέδες: Σε όλα τα κινητά σημεία του κουφώματος αλλά και στους μεντεσέδες πρέπει να λιπαίνονται κάθε έξι (6) μήνες με σπρέι ή γράσο σιλικόνης.
  • Τα λάστιχα: Πρέπει να ψεκάζονται με το ίδιο σπρέι ή γράσο σιλικόνης, και να σκουπίζονται με καθαρό πανί.
  • Τα προφίλ: Πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό απορρυπαντικό και χλιαρό – κρύο νερό και μαλακό πανί (όχι σύρματα και σκληρά σφουγγάρια) για την απομάκρυνση σωματιδίων σκόνης και άλλων κυρίως στις γωνίες.
  • Τα προϊόντα EUROPA που φέρουν την ειδική σήμανση Seaside Class έχουν κα- τεργαστεί ειδικά με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση σε ιδιαίτε- ρα επιβαρυμένο περιβάλλον (πχ παραθαλάσσιο). Ειδικά για σπίτια που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα ή σε μέρη με έντονο όξινο περιβάλλον η συντήρηση θα πρέπει να είναι πιο συχνή.
  • Το πλύσιμο των προφίλ με πιεστικό μηχάνημα ή λάστιχο ποτίσματος δεν εν- δείκνυται. Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης των νεροχυτών απορροής που φέρουν τα προφίλ, ενώ είναι πιθανόν να δημιουργηθεί και μόνιμη υγρασία στη βάση του τζαμιού που θα προσβάλλει την στεγάνωσή του και θα προκαλέσει διείσδυση υγρα- σίας στο διάκενο του μονωτικού τζαμιού.