Νέα

Στεγάνωση

στεγάνωση

Αποτελεί την ικανότητα παρεμπόδισης του περάσματος στους εσωτερικούς χώρους του κουφώματος του νερού της βροχής ακόμα και κάτω από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες.

Σε κάποια σημεία του κουφώματος επιτρέπεται η είσοδος υγρασίας και η απορροή της – γιατί έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή του.

Η αεροστεγανότητα και η υδατοστεγανότητα των κουφωμάτων αλουμινίου βασίζεται στην ποιοτική και επιμελημένη στεγανοποίηση τους. Βασικό σημείο στεγάνωσης είναι η κατάλληλη σφράγιση των αρμών που δημιουργούνται μεταξύ του κουφώματος αλουμινίου και της τοιχοποιίας, καθώς τα οικοδομικά υλικά δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με αυτό διότι μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση. Οι αρμοί θα πρέπει να στοκαριστούν με ακρυλικό στόκο, ο οποίος βάφεται και είναι αρκετά ελαστικός ώστε να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του κουφώματος χωρίς να δημι- ουργούνται ρωγμές. Επίσης, οι αρμοί μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του κουφώματος πρέπει να στεγανοποιη- θούν με ανθεκτικά υλικά που θα περιβάλλουν το κούφωμα χωρίς διακοπές και θα αντικαθίστανται εύκολα.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα λάστιχα στεγάνωσης στα ανοιγόμενα συστήματα και τα βουρτσάκια (τσιμού- χες) στα συρόμενα, ( εκτός των ανασηκούμενων συρόμενων που χρησιμοποιούν ελαστικά για τη στεγάνωσή τους) τα οποία τελευταία αντικαθίστανται από ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα που εξασφαλίζουν καλύτερη αεροστεγανότητα στο σύστημα χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση των φύλλων. Σκευάσματα όπως η σιλικόνη δεν πρέπει να χρησιμοποι- ούνται σε σημεία που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις καιρικές καταπονήσεις, παρά μόνο σε εσωτερικά σημεία του κουφώματος. Οι οπές απορροής στα φύλλα αλλά και στις κάσες των κουφωμάτων είναι επίσης απαραίτητο στοιχείο για την υδατοστεγανότητα του συστήματος. Για την αποτροπή της εισόδου του νερού της βροχής από τις οπές απορ- ροής προβλέπεται η χρήση ειδικά σχεδιασμένων συνθετικών προφίλ που τις προστατεύουν (τάπες).